Nav view search

Navigation

Search

Cập nhật thông tin Kiểm định cầu

Thông tin kết cấu dưới của cầu mà người dùng cần cập nhật bao gồm thông tin:

Người sử dụng lựa chọn tab làm việc [Kiểm định](1).

Hình 33: Màn hình hiển thị thông tin [Kiểm định cầu]

Màn hình làm việc [Kiểm định] được chia làm hai phần:

 • Bảng hiển thị(2): bao gồm: ngày kiểm định, loại kiểm định, đơn vị kiểm định, chi phí kiểm định.
 • Phần [Sửa] (3): hiển thị và thay đổi thông tin quản trị.

 

Thông tin [Kiểm định] bao gồm:

 • Ngày kiểm định: dữ liệu lưu lại thông tin ngày/tháng/năm hoàn thành kiểm định cầu.
 • Loại kiểm định: dữ liệu lưu lại loại công tác kiểm định cầu. Dữ liệu bao gồm:
  • Kiểm định trước khi khai thác(kiểm định lần đầu).
  • Kiểm định định kỳ.
  • Kiểm định sau sự cố.
  • Kiểm định sau sửa chữa.
 • Đơn vị kiểm định: dữ liệu lưu lại thông tin tên đơn vị kiểm định cầu.
 • Nội dung kiểm định: dữ liệu lưu lại nội dung cụ thể của kiểm định cầu. Được chuẩn hóa dưới các dạng sau:
 • Kiểm định/đánh giá không có thử tải cầu;
 • Kiểm định/đánh giá có thử tải cầu.
 • Kiến nghị khai thác:Là kiến nghị về chế độ đối với công trình cầu của đội kiểm tra trên cơ sở của kết quả kiểm định. Các kiến nghị được chuẩn hóa như sau:
  • Khai thác bình thường.
  • Kiểm tra bổ sung.
  • Kiểm định.
  • Hạn chế khai thác.
  • Thực hiện các biện pháp sửa chữa.
  • Dừng khai thác. 
 • Chi phí kiểm định: 

  Giá trị tổng chi phí kiểm định theo quyết định được duyệt. Trong trường hợp quyết định duyệt gồm kiểm định nhiều cầu thì cần tách riêng giá trị kiểm định cho cầu đang nhập:

 • Tài liệu đính kèm: 

  Đính kèm báo cáo kết quả kiểm định do đơn vị kiểm định lập.

Chú ý hướng dẫn:

 • Hạn chế tải trọng được đưa ra đội kiểm tra phát hiện các hư hỏng xuống cấp lớn của các bộ phận kết cấu mà nếu tiếp tục khai thác bình thường thì tải trọng khai thác làm tăng nhanh tốc độ hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng tới khả năng chịu lực của công trình.
 • Dừng khai thác được đưa ra khi đội kiểm tra phát hiện các hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng của các bộ phận kết cấu chịu lực của công trình cầu. Các hư hỏng xuống cấp này có thể dẫn tới các sự cố ảnh hưởng an toàn của công trình và phương tiện qua cầu.
 • Trong trường hợp đội kiểm tra kiến nghị kiểm tra bổ sung, hạn chế khai thác và dừng khai thác thì phải có biên bản kiểm tra và kiến nghị.
 • Kiến nghị bảo trì: Là kiến nghị về hành động bảo trì đối với công trình cầu của đội kiểm tra trên cơ sở của kết quả kiểm định. Các kiến nghị được chuẩn hóa như sau:
  • Không cần sửa chữa;
  • Sửa chữa nhỏ;
  • Sửa chữa lớn;
  • Thay thế cầu.

 Sau khi hoàn thành quá trình chỉnh sửa thông tin, người dùng thực hiện thao tác như Hình 34

Hình 34: Thao tác lưu dữ liệu thông tin kiểm định cầu.

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa thông tin [Kiểm định cầu], người dùng ấn [OK] để lưu lại thông tin đã thay đổi. Thông tin đã được chỉnh sửa sẽ hiển thị ở mục (2). Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn chuột vào liên kết [Lưu](3) để chương trình lưu lại thông tin đã được chỉnh sửa.

Trong trường hợp người sử dụng muốn chỉnh sửa thông tin đã nhập vào chương trình, nhấn chuột lựa chọn 1 dòng dữ liệu ở mục (2). Dữ liệu đã được thêm vào sẽ hiển thị ở vùng [Sửa]. Tiến hành thay đổi thông tin sau đó nhấn [OK](1), hoặc xóa thông tin nhấn [Xóa](4). Sau đó nhấn chuột vào liên kết [Lưu](3) để lưu lại thay đổi thông tin.

Khi người dùng muốn xóa thông tin, chương trình sẽ hiển thị bảng hỏi xác nhận xóa thông tin như Hình 35.

Hình 35: Bảng hỏi xác nhận xóa thông tin.

 

Sau khi ấn [OK] để xác nhận, người sử dụng nhấn chuột vào [Lưu] để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.