Nav view search

Navigation

Search

Cập nhật thông tin quản trị cầu

Thông tin quản trị của cầu mà người dùng cần cập nhật bao gồm thông tin:

  • Từ ngày: Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu quản trị cầu.

  • Tới ngày: Ghi ngày, tháng, năm kết thúc quản trị cầu.

  • Đơn vị QT: Mô tả đơn vị đại diện quản trị cầu.

  • Loại QT: Mô tả hình thức quản trị cầu (Xây lắp / Bảo trì / Sửa chữa).

  • Chi tiết: Ghi tóm tắt nội dung quản trị

  • Trạng thái: Thông báo hiện trạng công tác quản trị cầu đã kết thúc hay vẫn đang thực hiện(Mở / Kết thúc).