Nav view search

Navigation

Search

HDSD - Lập Kế hoạch bảo trì (mới)

Tài khoản cho nghiệp vụ Kế hoạch bảo trì:

Từ Tài khoản chính của các cấp có thể truy cập trực tiếp tới Module KHBT

 

 • Các tài khoản Chi cục/ Cục/ Tổng cục có thể tạo lập ra các tiểu khoản chỉ hoạt động cho nghiệp vụ KHBT từ màn hình chính của chương trình quản lý VBMS

 •  

  1- Chi phí bảo trì mặc định: định mức chi phí "Quản lý + Bảo dưỡng" tính theo mét chiều dài cầu - là căn cứ để tính toán tổng giá trị "Chi phí Quản lý" + "Bảo dưỡng thường xuyên" trong "Kế hoạch bảo trì" sau này

  Chi phí bảo trì mặc định chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cho việc tính nhanh chi phí Quản lý + Bảo dưỡng cầu trong Module KHBT. Người sử dụng có thể tùy ý thay đổi giá trị tùy theo yêu cầu quản lý


  2- Bộ đơn giá: là căn cứ để tính toán "Tiên lượng sửa chữa" trong việc tạo lập KHBT

  - Bộ đơn giá báo gồm các hạng mục và đơn giá của hạng mục đó, là căn cứ tính giá trị cuối cùng khi tạo lập "Tiên lượng sửa chữa"
  - Mỗi Chi cục có thể tạo lập nhiều bộ đơn giá khác nhau tùy theo từng nghiệp vụ hoặc từng năm. Để tạo lập bộ đơn giá mới, có thể copy từ các bộ đơn giá cũ của mình, hoặc từ bộ đơn giá mẫu của cấp trên đã tạo ra - sau đó điều chỉnh đơn giá từng khoản mục theo yêu cầu cụ thể

    

   

  3- Tiên lượng chi tiết: Là tiên lượng các công việc cùng khối lượng cho hoạt động sửa chữa từng cầu. Mỗi cầu sẽ có một bảng tiên lượng sửa chữa theo từng năm. Các bước thực hiện gồm:


    • Chọn cầu và năm thực hiện tiên lượng

   

    • Click vào chức năng "Thêm vào từ danh sách công việc”, tại màn hình popup sẽ hiển thị ra "Từ điển danh mục công việc". Lựa chọn từng mục bằng cách đánh dấu vào ô bên phải của công việc đó. Sau khi lựa chọn xong click vào "Cập nhật”, chương trình sẽ tự động cập nhật các mục đã đánh dấu vào màn hình chính. Việc cập nhật có thể được thực hiện nhiều lần cho tới khi hoàn thiện. Chương trình cũng tự động rà soát để tránh việc trùng lặp công việc
    • Để Xóa một công việc, click vào dòng công việc đó, màn hình sẽ hiển thị nút “Xóa công việc
    • Sau khi đã hoàn thiện danh sách các công việc, vào từng dòng để điều chỉnh khối lượng công việc đó. (Lưu ý tích vào dấu "Sửa dữ liệu" để bật chức năng cập nhật Khối lượng). Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh khối lượng, click vào nút "Lưu” để lưu lại thông tin
    • Chức năng "Cập nhật đơn giá” cho phép tự động tính toán chi phí từ Bộ đơn giá có sẵn cho từng khoản mục, và cập nhật giá trị vào từng mục công việc
    • Chức năng "Cập nhật trạng thái” ghi lại trạng thái của Tiên lượng

   

   

  4- Tiên lượng tổng hợp: Tổng hợp tiên lượng sửa chữa của tất cả các cầu cùng với giá trị dự toán đã được lập ra tại "Tiên lượng chi tiết". Những dữ liệu này cũng sẽ là căn cứ để lập KHBT sau này

   

   

  5- Lập kế hoạch bảo trì

  • Quy trình chung:
  Cấp Chi cục tự tạo lập KHBT cho tất cả các cầu do đơn vị mình quản lý, sau đó gửi lên cấp trên. Mỗi cầu sẽ có 2 cột thông tin dữ liệu: "Chi phí Quản lý + Bảo dưỡng cầu" và "Chi phí Sửa chữa cầu". Cấp Chi cục có thể điều chỉnh dữ liệu căn cứ theo hiện trạng của từng cầu. Sau khi hoàn thành, gửi lên cấp Cục - và những thông tin này không thể thay đổi được nữa (trường hợp cấp Cục thực hiện chức năng "Trả về" thì có thể điều chỉnh lại)

  Cấp Cục xem xét, điều chỉnh dữ liệu và cập nhật con số phê duyệt đối với từng cầu. Trường hợp thấy chưa hợp lý, có thể "Trả về" để Chi cục điều chỉnh lại


  • Hướng dẫn Cấp chi cục:
      ◦ Sau khi chọn năm, chương trình sẽ tự kiểm tra xem đã có KHBT của năm đó chưa, nếu chưa có thì sẽ tạo lập mới cho tất cả các cầu, với cột giá trị QL+BD là chiều dài cầu nhân với đơn giá mặc định và chỉ tự tính toán đối với cầu có chiều dài >= 25m và < 300m. Đối với các cầu có chiều dài không năm trong khoảng trên (giá trị chiều dài cầu có màu đỏ) đơn vị phải tự nhập vào

      ◦ Chức năng "Cập nhật chi phí từ tiên lượng tổng hợp" sẽ hỗ trợ cập nhật Tổng giá trị tiên lượng sửa chữa của từng cầu (đã tiên lượng trước đây) vào cột "Chi phí sửa chữa

   

      ◦ Chi cục có thể tự điều chỉnh giá trị từng khoản mục của từng cầu căn cứ vào hiện trạng thực tế. Chương trình cũng hỗ trợ màn hình các thông tin tham khảo như Thông tin cầu, Kiểm tra cầu, Sửa chữa cầu, Tiên lượng chi tiết...


      ◦ Sau khi hoàn thiện, click vào nút "Trình duyệt" để gửi lên cấp Cục

   Sau khi dữ liệu đã gửi lên cấp Cục để trình duyệt, thì cấp Chi cục không thể điều chỉnh dữ liệu được nữa.

  Nếu sau này Cấp Cục thấy số liệu chưa hợp lý và "Trả về", thì cấp Chi cục có thể điều chỉnh lại

   

  • Hướng dẫn cấp Cục/ Tổng cục
      ◦ Cấp Cục/ Tổng cục xem xét KHBT của từng đơn vị cấp dưới, từng cầu, và đưa ra con số phê duyệt. Trường hợp thấy bản dự trù có sai sót lớn, có thể "Trả về" cho cấp dưới điều chỉnh lại. Cấp Cục tổng hợp thông tin từ từng Chi cục rồi gửi lên cấp TC

      ◦ Cấp TC sau khi hoàn thiện, click vào nút "Phê duyệt" để khóa lại dữ liệu KHBT. Toàn bộ thông tin của tất cả các cấp sẽ được lưu giữ trên hệ thống để tham khảo sau này

   Màn hình điều hành tại cấp Cục:

   Màn hình chi tiết cho từng chi cục