Nav view search

Navigation

Search

Đăng nhập chương trình

Để đăng nhập vào chương trình, người sử dụng cần có "Tài khoản" do người quản trị cung cấp. 

Mỗi "Tài khoản" sẽ bao gồm:

  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu
  • Phạm vi và danh sách các chức năng (do người quản trị định nghĩa).