Nav view search

Navigation

Search

Tổng quan chương trình VBMS

VBMS là hệ thống thông tin quản lý tất cả các loại cầu tại Việt nam:

 • Cầu trên Quốc lộ
 • Cầu trên Tỉnh lộ
 • Cầu trên đường Huyện
 • Cầu trên đường Xã

Để đăng nhập vào chương trình, người sử dụng cần có "Tài khoản" do người quản trị cung cấp. 

Mỗi "Tài khoản" sẽ bao gồm:

 • Tên tài khoản
 • Mật khẩu
 • Phạm vi và danh sách các chức năng (do người quản trị định nghĩa)

 Những lưu ý khi sử dụng chương trình

 • Chương trình VBMS có khả năng chạy trực tiếp trên hầu hết các chương trình Internet Browser như: IE, Fire Fox, Chrome ...
 • Người sử dụng cần quản lý "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu" của mình. Mật khẩu cần phải được thay đổi ngay sau lần đầu tiên đăng nhập chương trình. Trường hợp mất mật khẩu đăng nhập, cần liên hệ ngay với quản trị viên hoặc người quản lý cấp cao hơn để lấy lại mật khẩu
 • Phiên đăng nhập là khoảng thời gian khi người sử dụng bắt đầu đăng nhập vào hệ thống cho đến khi thoát ra. Nếu người sử dụng không thao tác với chương trình trong khoảng thời gian là 10 phút, chương trình cũng sẽ tự động thoát ra
 • Cần thận trọng với chức năng lưu mật khẩu nếu máy tính của bạn không đảm bảo an toàn

 Màn hình giao diện tổng quan của chương trình

Sau khi đăng nhập thành công, chương trình có giao diện tổng quan như sau:

Trong đó:

 • Là các module của chương trình (1)
 • Là danh mục các Thông tin (2).
 • Là khoản mục các thông tin(3).
 • Là Màn hình chi tiết(4).
 • Là thông tin đổi mật khẩu / thoát chương trình(5).