Nav view search

Navigation

Search

HDSD-Thông tin điều hành

Các nghiệp vụ cụ thể thực hiện bởi các tiểu khoản nghiệp vụ (Kiểm tra cầu, Sửa chữa cầu, Tài chính cầu...), sẽ được người quản lý xem xét và phê duyệt trước khi trở thành thông tin chính thức trên hệ thống

 Màn hình theo dõi các nghiệp vụ đang thực hiện. Lưu ý rằng, với mỗi cầu, tại một thời điểm chỉ có 1 nghiệp vụ đang ở dạng bản nháp. Sau khi các bản nháp được phê dyệt thì các tiểu khoản mới có thể "Thêm mới" nghiệp vụ đó

 

Người quản lý có thể theo dõi thông tin chi tiết bản nháp

 

Chức năng "Phê duyệt" nghiệp vụ