Nav view search

Navigation

Search

Cập nhật thông tin Tài chính cầu

Thông tin kết cấu dưới của cầu mà người dùng cần cập nhật bao gồm thông tin:

Người sử dụng lựa chọn tab làm việc [Tài chính].

Hình 36: màn hình thông tin tài chính cầu.

 • Chi phí xây dựng: 

  Tổng chi phí dự án xây lắp, theo quyết định được duyệt và quyết định điều chỉnh giá trị xây lắp nếu có. Dữ liệu này áp dụng cho các cầu mới hoặc dự án thay thế cầu cũ.

  Với các cầu đang sử dụng mà không có thông tin này thì sử dụng giá trị bằng chí phí thay thế ước lượng ở Mục 94 .

 • Năm tính chi phí xây dựng: Mô tả năm tính chi phí xây dựng 
 • Chi phí thay thế cầu ước lượng: 

  Là chi phí ước lượng để xây dựng một cầu có quy mô kỹ thuật tương đương tại vị trí cầu hiện tại trong trường hợp phải thay thế cầu.

 • Năm tính chi phí thay thế cầu ước lượng: 

  Là năm tính chi phí thay thế cầu ước lượng

 • Chi phí sửa chữa cầu đột xuất tích lũy: Là số chi phí sửa chữa cầu đột xuất, tăng cường nâng cấp hoặc các loại sửa chữa khác tích lũy từ khi có dữ liệu này. Dữ liệu này sẽ được phần mềm tự động tính toán từ dữ liệu ở Mục[Chi phí sửa chữa].
 • Chi phí kiểm định tích lũy: Là số chi phí kiểm định cầu, đánh giá cầu tích lũy từ khi có dữ liệu này. Dữ liệu này sẽ được phần mềm tự động tính toán từ dữ liệu nhập trong phần chi phí kiểm định cầu thuộc mô đun kiểm tra cầu ở Mục [Chi phí kiểm định].
 • Giá trị tài sản cầu: Là số giá trị tài sản hiện tại tính theo quy định hiện hành về khấu hao tài sản đường bộ.

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, người sử dụng nhấn chuột vào [Lưu] để lưu lại thông tin .