Nav view search

Navigation

Search

Kiểm tra Thông tin chính

Mỗi cầu đều có thông kiểm tra khác nhau. Thông tin chính của kiểm tra dữ liệu cầu bao gồm:

 • Ngày vào:

  Là dữ liệu về thời gian, ghi thời gian nhập số liệu theo qui định năm - tháng - ngày

Ví dụ:

Cách nhập

Ngày 01 tháng 4 năm 2016

2016-04-01

 • Người báo cáo

  Là chuỗi ký tự ghi họ và tên người lập báo cáo.

 • Nội dung kiểm tra

  Ghi tóm tắt nội dung của đợt kiểm tra. Theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 1527/2003/QD-BGTVT ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT), đối với cầu qui định 5 loại kiểm tra sau đây: 

  • Kiểm tra thường xuyên

  • Kiểm tra định kỳ

  • Kiểm tra đột xuất

  • Kiểm tra đặc biệt

  • Kiểm định cầu

 • Ngày bắt đầu

  Là dữ liệu về thời gian, ghi thời gian bắt đầu kiểm tra theo qui định năm - tháng - ngày

 • Ngày kết thúc:

  Là dữ liệu về thời gian, ghi thời gian kết thúc kiểm tra theo qui định năm - tháng - ngày

 • Chi tiết: Mô tả chi tiết các nội dung kiểm tra, hư hỏng (nếu có) và các đề xuất sửa chữa...