Nav view search

Navigation

Search

Kiểm tra Đường hai đầu cầu

Thông tin về Đường hai đầu cầu được kiểm tra bao gồm:

 • Hạng mục

  Là dữ liệu khai báo tên hạng mục của đường hai đầu cầu được kiểm tra. Hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn khi khai báo là:

  • Mặt đường hai đầu cầu
  • Ta luy
 • Loại hư hỏng

  Là dữ liệu miêu tả loại hư hỏng của hạng mục đường hai đầu cầu được kiểm tra. Loại hư hỏng tùy theo từng hạng mục được chuẩn hóa trong danh sách chọn của phần mềm.

 • Ước lượng hư hỏng

  Là dữ liệu số ghi ước lượng về khối lượng của từng loại hư hỏng và được đánh giá theo mức độ hư hỏng A, B, C, D (Theo hướng dẫn của Tài liệu đào tạo kiểm tra cầu định kỳ).

 • Tổng số

  Là dữ liệu số ghi tổng khối lượng hư hỏng của các mức độ hư hỏng A, B, C, D cộng lại. Số đo này lấy 1 chữ số thập phân, đơn vị đo được chọn trong danh sách chọn cho phù hợp với tên hạng mục kiểm tra.

 • Mức độ ưu tiên

  Là dữ liệu mô tả mức độ ưu tiên trong việc xử lý các hư hỏng. Mức độ ưu tiên theo từng loại hư hỏng được chuẩn hóa trong danh sách chọn là:

  • Khẩn cấp: xử lý ngay
  • Cao: hoàn thành sửa chữa trong vòng 1 năm
  • Thấp: theo dõi thêm và xem xét kỹ trong các lần kiểm tra sau.
 • Mô tả hư hỏng và Biện pháp sửa chữa:

  Là dữ liệu mô tả chi tiết các loại hư hỏng và đưa ra biện pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng đó.