Nav view search

Navigation

Search

Cập nhật thông tin Kiểm tra cầu

Thông tin kết cấu dưới của cầu mà người dùng cần cập nhật bao gồm thông tin:

Người sử dụng lựa chọn tab làm việc [K.tra cầu](1).

Hình 30: Màn hình hiển thị thông tin [Kiểm tra cầu]

Màn hình làm việc [Kiểm tra cầu] được chia làm hai phần:

 • Bảng hiển thị(2): bao gồm: ngày kiểm tra, loại kiểm tra, trưởng nhóm kiểm tra,kiến nghị hành động.
 • Phần [Sửa] (3): hiển thị và thay đổi thông tin quản trị.

Thông tin [Kiểm tra cầu] bao gồm:

 • Ngày: dữ liệu lưu lại thông tin ngày kiểm tra cầu.
 • Loại kiểm tra: dữ liệu lưu lại loại kiểm tra cầu. Dữ liệu bao gồm:
  • Định kỳ.
  • Đột xuất.

Giải thích: Kiểm tra định kỳ công trình cầu được thực hiện hàng tháng theo quy định tại Mục 4.2.9.  trong TCCS 07:2013 TCĐBVN, kiểm tra định kỳ do cán bộ kỹ thuật cấp chi cục thực hiện. Các loại kiểm tra trước và sau mùa mưa bão đối đối với công trình cầu nêu trong Mục 4.2.10 cũng được coi là công tác kiểm tra định kỳ.

Kiểm tra đột xuất do cấp cục (và tương đương) tổ chức thực hiện.

 • Trưởng nhóm kiểm tra: 

  Tên của cán bộ kỹ thuật phụ trách nhóm kiểm tra cầu.

 • Kết quả kiểm tra: 

  Trường dữ liệu dạng text mô tả kết quả kiểm tra và các phát hiện chính.

 • Kiến nghị từ kết quả kiểm tra: dữ liệu lưu lại kiến nghị hành động kiểm tra lần kế tiếp. Dữ liệu bao gồm:
  • Khai thác bình thường.
  • Kiểm tra bổ sung.
  • Kiểm định.
  • Hạn chế khai thác.
  • Thực hiện các biện pháp sửa chữa.
  • Dừng khai thác.

Hướng dẫn:

Kiến nghị khai thác bình thường được đưa ra khi đội kiểm tra không phát hiện các hư hỏng xuống cấp bất thường đối với các bộ phận chịu lực chủ yếu của cầu.

Kiểm tra bổ sung được đưa ra khi đội kiểm tra phát hiện các hư hỏng xuống cấp của các bộ phận chịu lực chủ yếu của cầu, các hư hỏng xuống cấp này chưa ảnh hưởng ngay tới an toàn khai thác của công trình nhưng có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác của công trình về lâu dài.

Hạn chế tải trọng được đưa ra đội kiểm tra phát hiện các hư hỏng xuống cấp lớn của các bộ phận kết cấu mà nếu tiếp tục khai thác bình thường thì tải trọng khai thác làm tăng nhanh tốc độ hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng tới khả năng chịu lực của công trình.

Dừng khai thác được đưa ra khi đội kiểm tra phát hiện các hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng của các bộ phận kết cấu chịu lực của công trình cầu. Các hư hỏng xuống cấp này có thể dẫn tới các sự cố ảnh hưởng an toàn của công trình và phương tiện qua cầu.

Trong trường hợp đội kiểm tra kiến nghị kiểm tra bổ sung, hạn chế khai thác và dừng khai thác thì phải có biên bản kiểm tra và kiến nghị.

 • Tài liệu đính kèm

  Đính kèm biên bản kết quả kiểm tra hiện trường nếu có.

Sau khi hoàn thành quá trình chỉnh sửa thông tin, người dùng thực hiện thao tác như Hình 31

Hình 31: Thao tác lưu dữ liệu thông tin kiểm tra cầu.

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa thông tin [Kiểm tra cầu], người dùng ấn [OK] để lưu lại thông tin đã thay đổi. Thông tin đã được chỉnh sửa sẽ hiển thị ở mục (2). Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn chuột vào liên kết [Lưu](3) để chương trình lưu lại thông tin đã được chỉnh sửa.

Trong trường hợp người sử dụng muốn chỉnh sửa thông tin đã nhập vào chương trình, nhấn chuột lựa chọn 1 dòng dữ liệu ở mục (2). Dữ liệu đã được thêm vào sẽ hiển thị ở vùng [Sửa]. Tiến hành thay đổi thông tin sau đó nhấn [OK](1), hoặc xóa thông tin nhấn [Xóa](4). Sau đó nhấn chuột vào liên kết [Lưu](3) để lưu lại thay đổi thông tin.

Khi người dùng muốn xóa thông tin, chương trình sẽ hiển thị bảng hỏi xác nhận xóa thông tin như Hình 32.

Hình 32: Bảng hỏi xác nhận xóa thông tin.

 

Sau khi ấn [OK] để xác nhận, người sử dụng nhấn chuột vào [Lưu] để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.