Nav view search

Navigation

Search

Cập nhật thông tin sửa chữa

Thông tin sửa chữa của cầu mà người dùng cần cập nhật bao gồm thông tin:

Người sử dụng lựa chọn tab làm việc [Sửa chữa].

Hình 1: Màn hình hiển thị thông tin [Sửa chữa].

Tab làm việc [Sửa chữa] cũng chia làm hai phần:

 • Bảng hiển thị (1): bao gồm: từ ngày, tới ngày, loại sửa chữa, hạng mục sửa chữa, nội dung, thành tiền.
 • Phần [Sửa] (2): hiển thị và thay đổi thông tin sửa chữa.

Thông tin sửa chữa bao gồm:

 • Từ ngày: dữ liệu ghi lại thông tin ngày bắt đầu sửa chữa.
 • Tới ngày: dữ liệu ghi lại thông tin ngày kết thúc sửa chữa.

Người sử dụng tiên hành thay đổi thông tin như Hình 2.

Hình 2: Thao tác thay đổi thông tin ngày tháng.

     Để thay đổi thông tin ngày tháng trong chương trình, người sử dụng tiến hành thao tác như Hình 21. Đầu tiên, nhấn chuột vào trường dữ liệu ngày tháng (1). Sau khi ấn vào mục dữ liệu ngày tháng, chương trình hiển thị bảng nhập dữ liệu ngày tháng tự động như Hình 21 (2). Người sử dụng tiến hành lựa chọn ngày tháng theo mục (2).

 • Loại sửa chữa: dữ liệu định nghĩa loại sửa chữa bao gồm 2 loại:

        - Định kỳ

        - Đột xuất

- Tăng cường, nâng cấp

- Dạng sửa chữa khác

      Người dùng tiến hành lựa chọn 1 trong các loại sửa chữa đã nêu trên.

 • Hạng mục sửa chữa: dữ liệu mô tả hạng mục sửa chữa. Dữ liệu bao gồm các lựa chọn như sau:

        - Kết cấu phần trên

        - Kết cấu phần dưới

        - Công trình phụ trợ

        - Các sửa chữa khác 

       Người dùng tiến hành lựa chọn 1 trong các lựa chọn đã nêu trên.

 • Nội dung: dữ liệu mô tả nội dung sửa chữa thông tin.(VD: Sữa chữa bong tróc mặt cầu)
 • Chi phí sửa chữa (triệu): 

  Là chi phí dự án sửa chữa theo quyết định duyệt hoặc chi phí quyết toán cuối cùng (nếu có). Nếu quyết định duyệt cho dự án gồm nhiều cầu thì cần tách chi phí này cho cầu đang nhập dữ liệu.

 • Số VB/QĐ phê duyệt: dữ liệu lưu lại số văn bản, quyết định phê duyệt sửa chữa.
 • Ghi chú về dự án sửa chữa: 

  Trường dữ liệu text để ghi chú về mốt tính chất của dự án sửa chữa. Ví dụ dự án sửa chữa định kỳ, dự án sửa chữa đột xuất do hư hỏng sau bão lụt, dự án sủa chữa đột xuất sau sự cố, dự án sửa chữa nâng cấp phục vụ vận tải siêu trọng phục vụ công trình XYZ...

     Người sử dụng tiến hành thay đổi thông tin sửa chữa như các mục đã nêu trên. Sau khi hoàn thành quá trình thay đổi thông tin. Người dùng tiến hành thao tác như Hình 3.

Hình 3: Thao tác lưu dữ liệu thông tin sửa chữa.

     Sau khi hoàn thành thay đổi thông tin, người dùng ấn [OK](1) lưu thông tin lên bảng dữ liệu (2). Kiểm tra hiển thị thông tin, sau đó ấn [Lưu](3) để lưu lại thông tin sửa chữa đã nhập vào chương trình.

    Trong trường hợp người sử dụng muốn xóa thông tin đã thêm vào, lựa chọn dữ liệu ở mục (2). Sau đó, dữ liệu sẽ hiển thị ở vùng [Sửa]. Nhấn [Xóa](4). Chương trình sẽ hiển thị cửa sổ xác nhận thông tin như hình 4.

Hình 4: Bảng hỏi xác nhận xóa thông tin.

     Nhấn [OK] để xác nhận xóa thông tin. Sau đó, nhấn chuột vào liên kết [Lưu], chương trình sẽ lưu lại thông tin sửa chữa đã được cập nhật.